0532 260 73 71
Para Birimi Seçimi

Saynur Şen Genç AYDINLATMA METNİ

Saynur Şen Genç “hazellica” mülkiyetinde bulunan www.hazellica.com sitesinden “Site” kredi kartı ve banka kartı ile ürün sipariş etmek aşağıdaki güvenlik protokollerine tabidir:

Site’de alışveriş yapmanız durumunda kişisel bilgileriniz, kart numaranız ve şifreleriniz kayıt edilmez, saklanmaz.

Site'de alışverişleriniz SSL sertifikası ile garanti altına alınmıştır. SSL sertifikasının görevi, kullanıcı bilgisayarı ile sitenin bulunduğu ana makine (server) arasındaki bilgi akışını güvenli bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu sayede ziyaretçi-sunucu arasındaki bilgiler şifrelenmiş halde paketlenir ve ancak kullanıcı tarayıcısı (browser) veya sunucu tarafından çözülür. Böylelikle kullanıcı tarafından sunucuya gönderilecek önemli bilgiler, kredi kartı, üye bilgileri ve benzeri sair bilgiler sunucuya ulaşıncaya kadar geçeceği network sistemlerinden okunamaz veya alınamaz.

Hazellica, istisnai durumlarda sipariş teyidini sözlü olarak bankadan isteyebilir. Bu durumda bankanız sizi bankanın sisteminde kayıtlı bilgilerinizden ulaşarak arayacak ve siparişiniz için onay isteyecektir. Bankanızın size ulaşabilmesi için bankanız sisteminde kayıtlı olan kişisel bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz.

Güvenlik işlemleri nedeniyle, kayıtlı bulunan telefon numaranızın doğruluğundan emin olunuz, siparişiniz ile ilgili her türlü bilgilendirme ve diğer hususlar için sisteme girmiş olduğunuz numaralar ve e-posta adresiniz kullanılacaktır. 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Değerli Müşterilerimiz ve Üyelerimiz, Saynur Şen Genç (“Hazellica”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki gibidir; 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TEDARİK EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE

Hazellica olarak, siz müşterilerimiz ve üyelerimize hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bülten, SMS ve www.hazellica.com adresli sitemize üye olmanız, siteden bir ürün satın almanız, satın aldığınız ürünü iptal etmeniz ya da iade/ değişim talepleriniz gibi durumlarda, daha iyi hizmet verebilmek, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi,
• Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacakkişisel verilerinize (adınız,soyadınız,doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz, sosyal medya hesaplarınızlabağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz, alışverişnoktası ve zamanı, ödeme miktarı ve ürün bilgileri) veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu m. 5 kapsamındaişlenmektedir.Kişisel verileriniz KVK Kanunu m. 5/2-c uyarınca“Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyladoğrudandoğruya ilgili olmasıkaydıyla,sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” durumunda açıkrızaolmaksızınişlenmektedir. Hazellica üzerinden herhangi bir alışveriş/ ürün siparişi işlemindebulunduğunuzda ilgili kişi ile aramızdakurulması gereken “mesafeli satışsözleşmesi”gereğibirtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz: isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, ürününüzün teslim edilebilmesi amacıyla adres bilgileriniz ile kısıtlıdır.

Belirtilen kişisel verileriniz dışında www.hazellica.com sitesinin ziyaret sıklığı, siteye giriş ve verilen sipariş zamanları, ziyaret edilen sayfalar ve siparişi verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel veri teşkil etmeyen toplu istatistiksel ve anonim demografik bilgiler ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak için toplanır ve kullanılır. Sizlere sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek ve siteyi tercih ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca kullanılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirketimizce, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

Hazellica ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca arz edilmiş olunan olunan bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda işbu kapsamda tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Hazellica nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler yukarıda belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Hazellica söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle info@hazellica.com adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,
• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi www.hazellica.com adreslerinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

Çerezler, www.hazellica.com sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır

Sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçi ve üyelerimizi kampanya ve avantajlardan yararlandırmak amacıyla ve yasal yükümlülüğümüz çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısı ile belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgileriniz tarafımızca toplanacak, işlenecek, üçüncü kişilerle paylaşılacak ve güvenli olarak saklanacaktır.

www.hazellica.com sitemizde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz.

Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların Hazellica reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerimizin www.hazellica.com sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de www.hazellica.com tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.  

 KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAZISINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Hazellica, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısında istediği zaman değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yeni Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısının www.hazellica.com sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup yapılacak değişikliklerden anında haberdar olabilmeniz için sizlere gerekli bilgilendirme tarafımızca ayrıca yapılacaktır. 

MÜŞTERİ BEYANI: 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.